2019-2020 KPSS Vatandaşlık Ders Notları PDF - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

2019-2020 KPSS Vatandaşlık Ders Notları PDF

19.02.2020
554
A+
A-
2019-2020 KPSS Vatandaşlık Ders Notları PDF

2019-2020 KPSS Vatandaşlık Ders Notları PDF

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “2019-2020 KPSS Vatandaşlık Ders Notları PDF” paylaştım.

 

2019-2020 KPSS Vatandaşlık Ders Notları PDF

 


 

 

 

“2019-2020 KPSS Vatandaşlık Ders Notları PDF” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

HUKUK KURALLARINDA BOŞLUK
Hakimin Hukuk Yaratması:
Hakimin önüne gelen anlaşmazlığı çözmek için sırasıyla:
1
Önce yazılı kurallara başvurulur. Yazılı kural var ise onu uygular.
2
Bununla ilgili yazı hüküm yoksa KANUN BOŞLUĞU var demektir.
3
Bu durumda hakim anlaşmazlığı çözmek için yazısız örf ve adetlere
başvurur.
4
Ö rf ve adet hukuk kuralı varsa onu uygular.
5
Ö rf ve adet hukuk kuralı yoksa HUKUK BOŞLUĞU vardır. (Hem yazılı hem
de yazı s ı z hukuk kuralı yoktur)
6
Medeni kanunun kendisine verdiği yetki ile kanun koyucu gibi kendisi
hukuk yaratarak sorunu çözer. Hakimler bunu yaparken hukukun yardımcı
kaynaklarından da yararlanabilirler.
Kanun Boşluğu:
1
Kural içi boşluk: Kural içi boşlukta kanun koyucu belli bir hukuki mesele
için bir çözüm öngörmüştür. Fakat bu çözümün somut olaya doğrudan
doğruya uygulanması mümkün değildir. Hakim takdir yetkisini kullanarak bu
boşluğu doldurabilir.
2
Kural dışı boşluk: Kural içi boşlukların dışında kalan diğer boşlukların hepsi
kural dışı boşluktur. Bu boşlukları kanun koyucu istemeden bırakmıştır.
a.
Açık Boşluk: Mevzuatın bir mesele hakkında olayın özü ve sözü itibariyle
olaya uygulanabilecek hiçbir kurala yer vermemesidir. Ör; Süt kardeşler
arasında herhangi bir evlenme yasağının bulunmaması bu boşluk türüne
örnektir.
b.
Açık olmayan (örtülü) boşluk: Mevzuatta mesele ile ilgili bir kural
bulunmasına rağmen bu kuralın olaya uygulanmasında adaletsiz sonuçlar
çıkarması veya mevcut kuralın uygulamada yetersiz ve tatmin edici olmaması
durumudur. Ör; Evlenmeleri yasak olan kişiler düzenlenirken aynı kişi
tarafında evlat edinilmiş evlatlıkların evlenememesi durumudur.
Hukuk Boşluğu: Herhangi bir olay hakkında ne yazılı ne de yazısız (örf, adet,
gelenek gibi) bir kural olmadığı durumları ifade etmek için kullanılır.
Medeni Hukukta Geçerli Olan Temel İlkeler
1
Dürüst davranma (objektif iyi niyet): Herkes, haklarını kullanırken ve
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın
açıkça kötüye kullanılması hukuk düzeni tarafından korunmaz.
2
İyi niyet: Kanunun, iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl
olan iyi niyetin varlığıdır.
3
İspat kuralları: 3 istisnası var. l.Herkesçe bilinen olaylar, 2.Kanuni
karineler, 3.Kanun gereği ispat yükünün yer değiştirmesi.
4
İspat yükü (Beyyine Külfeti): İspat araçlarına delil denir. Ör; Tanık, keşif,
bilirkişi. İddiasını bir karineye dayandıran kimse ispat yükünden kurtulur.
Karine: mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasıdır.
Kanuni karine: Bir kanun hükmünün belli bir olaydan, belli olmayan bir olayın
varlığını çıkarmasıdır. Fiili Karine: Bir olaydan başka bir olayın varlığı veya
yokluğu sonucunun çıkarılmasıdır.
5
Resmi belgelerle ispat: resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguların
doğruluğuna kanıt oluştururlar.
Kişiler Hukuku: Kişilik ölüm ve gaiplikle son bulur. Tüzel kişiliğin başlangıcı ise
bildirim, izin, tescil ve karma sistemle olur. Kamu tüzel kişiliklerin kişiliği ise
yasa yolu ile son bulur.
Kişisel Hal Sicilleri ve Tutulması: Nüfus kütükleri ilçe esasına göre tutulur. Her
mahalle ve köy için ayrı kütükler tutulur. Bu kütüklerin tutuluş şekilleri ve
bütün belgelerin formülleri yönetmelikle belirlenir.
Doğum Kütüğü: Bu kütük nüfus dairesinde tutulan doğum tutanaklarının
tümünden oluşur. Doğumu en geç bir ay içinde nüfus memurluğuna bildirmek
gerekir. Bu beyan iki tanık yanında sözlü olarak yapılır.
Ölüm Kütüğü: Her ölüm ve bulunan her ölü en çok 10 gün içinde nüfus
memuruna bildirmesi gerekir.

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.