2020-2021 KPSS LİSANS TARİH STRATEJİK NOTLAR KONU ANLATIMI PDF İNDİR - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

2020-2021 KPSS LİSANS TARİH STRATEJİK NOTLAR KONU ANLATIMI PDF İNDİR

10.02.2020
2.744
A+
A-
2020-2021 KPSS LİSANS TARİH STRATEJİK NOTLAR KONU ANLATIMI PDF İNDİR

2020-2021 KPSS LİSANS TARİH STRATEJİK NOTLAR KONU ANLATIMI PDF İNDİR

 

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi ve KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) adayları sizler için KPSS Lisans, KPSS Önlisans, KPSS Ortaöğretim için “2020-2021 KPSS LİSANS TARİH STRATEJİK NOTLAR KONU ANLATIMI PDF İNDİR” paylaştım.

 

2020 KPSS TARİH İSYANLAR KRONOLOJİSİ DERS NOTLARI PDF İNDİR

 

Bunlara da Bakabilirsiniz.


 

Baba İshak (Babai) İsyanı (1240)
Anadolu Selçuklu Devleti’nde II.Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Anadolu’da sosyal, ekonomik ve dini nedenlerden dolayı
çıkan isyandır. Şii niteliklidir. Baba İshak isminde bir Türkmen dervişinin önderliğinde çıkan isyan, güçlükle bastırılsa da
devleti zayıflatır. Moğolların Anadolu’ya saldırmasına (1243 Kösedağ Savaşı) zemin hazırlar.
İstanbul (Yeniçeri) İsyanları (XVII.yy)
İstanbul’da çıkan Yeniçeri isyanlarıdır. Bazı dönemlerde ulemalarda katılmıştır. İsyanların nedenleri ulufelerin (üç ayda bir
dağıtılan yeniçeri maaşları) zamanında dağıtılmaması, ödemelerin ayarı düşük akçelerle yapılması ve yeniçerilerin ^ yönetimde
etkin olmak istemeleridir. Yeniçeriler ilk kez 1512’de Yavuz’un tahta çıkışı esnasında devlet işlerine karışmışlardır. İsyan eden
Yeniçeriler, III.Mehmet döneminde 1587’de dönemin defterdarını öldürürler. 1622’de Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak isteyen
Genç Osman’ı 1632’de IV. Murat döneminde Hafiz Ahmet Paşa’yı öldürürler.
Vakay-ı Vakvakiye (Ç ınar Olayı) (1656)
Duraklama Dönemi’nde XVII. yüzyılda IV. Mehmet zamanında ekonominin kötüye gitmesinden sorumlu tutulan 36 devlet
adamının Sultanahmet Meydanı’nda Yeniçerilerce öldürülmesi olayıdır.
C elali (Anadolu)İsyanları (XVII.yy)
Anadolu’da çıkan isyanlardır. İlk kez Yavuz zamanında Yozgat’ta isyan eden Bozoklu Celal’den ismini alır. Önemli isyanlar
Canbolatoğlu, Karayazıcı, Deli Hasan, Kalenderoğlu isyanlarıdır. İsyanların çıkma nedenleri ekonomik durumun kötü olması,
Anadolu halkından ağır vergilerin alınması, rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, Şiiliğe dayalı dini sorunlar, tımar sisteminin
bozulması, devşirme devlet adamalarının Anadolu halkına kötü davranması, savaşlardan firar eden Yeniçerilerin Anadolu’ya
geçmesi ve eşkiyalığın artmasıdır. Bilhassa Duraklama döneminde Anadolu’da etkin olan Celali isyanları asayiş ve güvenliği
bozmuştur. Tarımsal üretim azalmış ve köyden daha güvenli yerlere kentlere göçler artmıştır. Sorunların kökenine inilmediği
için aralıklarla isyanlar devam etmiştir. Kuyucu Murat Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, iV. Murat gibi Duraklama Dönemi
ıslahatçıları, isyanları şiddetle bastırmıştır. Celali İsyanları, Osmanlı-İran ve Osmanlı-Avusturya Savaşları’nda olumsuz etki
yapmıştır.Devleti yıkmaya yönelik değil, yönetime karşı tepkidir.
Eyalet İsyanları (XVII yy.)
Merkeze uzak olan yerlerde devlet otoritesinin zayıflaması ve yöneticilerin halka kötü davranmaları sonucunda Bağdat,
Basra, Yemen, Cezayir, Trablusgarp, Hicaz, Erdel’de çıkan ayrılıkçı faaliyetlerdir.
Edirne Olayı (1703)
Karlofça Antlaşması’ndan sonra padişah olan II.Mustafa, Edirne’ye çekilerek İstanbul’da devlet işlerini Şeyhülislam Feyzullah
Efendi’ye bırakmıştır. Şeyhülislamın tutumundan rahatsız olmalarının yanı sıra başkentin İstanbul’dan Edirne’ye taşınacağı
haberine tepki gösteren Yeniçeriler isyan eder. Ayaklanma sonucunda padişah II. Mustafa tahttan indirilerek yerine III. Ahmet
geçirilmiştir. Şeyhülislam Feyzullah Efendi de öldürülmüştür.
Patrona Halil İsyanı (1730)
Lale Devri, İran savaşlarının devam etmesinin yanı sıra zevk ve eğlenceye dayalı hayat tarzının da zirvede olduğu bir dönem
olmuştur. Halk savaşlardan dolayı sıkıntı çekerken devlet adamlarının zevk ve sefahat içinde olması ve halktan ağır vergilerin
alınması İstanbul’da Patrona Halil İsyanı’nın çıkmasında etkili olmuştur. Aslen bir hamam tellakı olan Patrona Halil ve
yandaşları isyanda başarılı olarak III. Ahmet’i tahttan indirerek yerine I. Mahmut’u tahta çıkarmışlardır. Damat Nevşehirli
İbrahim Paşa da öldürülmüştür. Patrona Halil İsyanı’yla Lale Devri sona ermiştir. I.Mahmut, ziyafet bahanesiyle saraya
çağırdığı Patrona Halil ve yandaşlarını ortadan kaldırmıştır.
S ırp İsyanı (1804)
Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı sonucunda Sırbistan’da Kara Yorgi önderliğinde çıkan ilk
milliyetçilik isyanıdır. İsyanın çıkmasında Rusya ve Avusturya’nın kışkırtmaları, bölgedeki Yeniçerilerin ve Osmanlı
yöneticilerinin halka karşı olumsuz davranışları, yapılan savaşlarda bölgenin tahrip olması etkili olmuştur. Rusya’yla yapılan
1812 Bükreş Antlaşması’nda önemli ayrıcalıklar kazanan Sırplar 1829 Edirne Antlaşması’nda özerklik 1878 Berlin
Antlaşması’nda ise bağımsızlık kazanmışlardır.
Kabakçı M ustafa İsyanı (1807)
III. Selim döneminde yapılan Nizam-ı Cedit yeniliklerine karşı yeniçerilerin çıkardığı isyandır. İsyanın çıkmasında Şeyhülislam
Topal Abdullah Efendi ve Sadaret Vekili Köse Musa’nın çalışmaları ve Yeniçerilerin çıkarlarını korumak istemeleri etkili
olmuştur. İsyanda III. Selim öldürülerek yerine IV.Mustafa geçirilir.
Yunan İsyanı (1814-1829)
Avrupalı devletlerin kışkırtmaları ve milliyetçilik akımının etkisiyle çıkar.İsyanın elebaşı Yunan prensi Alexsandr İpsilanti’dir.
1814’te Etnik-i Eterya Cemiyeti’ni kuran Rumlar, Eflak’ta (Rusya’ya yakın bölgede isyan çıkararak yardım almak ) bir isyan
çıkarsalar da bölge halkı Rum olmadığı için destek vermez. İsyan kısa sürede bastırılır. 1821’de unanlılara yardım ederler.
1827’de Rusya-İngiltere-Fransa donanması Osmanlı donanmasını Akdeniz’de Navarin Baskını’nda yakar. İsyan esnasında
yenilik girişiminde bulunan II. Mahmut, Yeniçerileri kaldırdığı için Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım ister.
1827-29 Osmanlı – Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti yenilince yapılan Edirne Antlaşması’yla Yunanistan’a bağımsızlık verilir.
(İlk isyan eden topluluk Sırplar, ilk bağımsızlığa ulaşanlar Yunanlılardır.)
Yezidi İsyanı (1830)
İsyan Hakkari, Revanduz ve bugün Irak’ın kuzeyinde bulunan Sincar Dağı bölgesinde çıkar. Yezidilerin yapılmak istenen
bazı düzenlemeleri kabul etmemeleri üzerine çıkardıkları isyan 3 içinde bastırılmıştır.
M ısır (Kavalalı M ehm et A li Paşa) İsyanı (1833)
II. Mahmut döneminde Mısır valisi olan Mehmet Ali Paşa, Yunan İsyanı’ndaki yardımının karşılığı olarak Mora valiliğinin
yerine Mısır’ın yanında Suriye ve Cidde valiliğini de ister ve bu isteğinin yerine getirilmemesi üzerine isyan eder. Kavalalı
Mehmet Ali Paşa, Nizip Ovası’nda Osmanlı ordusunu yenmesi üzerine Osmanlı Devleti, denize düşen yılana sarılır
düşüncesiyle Rusya’dan yardım ister. Rusya Osmanlı’ya yardım bahanesiyle Ege Denizi’ne donanma gönderince İngiltere ve
Fransa, Rusya’yı bölgede etkisiz hale getirmek için Osmanlı-Kavalalı arasında arabuluculuk yapar. Taraflar arasında 1833
Kütahya Antlaşması imzalanır. Mısır sorunu, 1840 Londra Konferansı’nda çözümlenir. Yönetim Kavalalı ailesine, topraklar
Osmanlıya bırakılır. Böylelikle Mısır valiliği (hidivlik) saltanata dönüşmüştür.

“2020-2021 KPSS LİSANS TARİH STRATEJİK NOTLAR KONU ANLATIMI PDF İNDİR” indirdiyseniz aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim.

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.